Mødereferater

Menighedsrådet træffer sine beslutninger i møder, og møder er beslutningsdygtige, hvis mindst halvdelen af rådets medlemmer er til stede. Med mindre andet er bestemt, træffer rådet sine beslutninger ved almindeligt flertal blandt de fremmødte medlemmer.

Rådets møder er offentlige, men det kan dog bestemme, at en sag skal behandles for lukkede døre, hvis dette findes nødvendigt eller ønskeligt alt efter sagens beskaffenhed. Hvorvidt en sag skal behandles for lukkede døre afgøres af menighedsrådet for lukkede døre, hvis rådet eller rådets formand ønsker det.

Det er menighedsrådets formand, som forbereder og indkalder medlemmerne til møderne. Inden mødet udsendes en dagsorden, og rådets beslutningen indføres i en beslutningsprotokol, som underskrives af de deltagende medlemmer ved mødets afslutning.

Find tidligere mødereferater i "pop-op vinduet" der vises, når pilen holdes over menupunktet mødereferater.